نتایج و یافته های ارزیابی

نمره میانگین ده صرافی برتر

79.00

از 110

نتایج و یافته های ارزیابی

حجم معاملات صرافی های برتر

0
میلیارد تومان
  • 692 میلیارد تومان   

والکس

  • 148 میلیارد تومان   

رمزینکس

  • 404 میلیارد تومان   

نوبیتکس

  • 57 میلیارد تومان   

اکسیر

  • 264 میلیارد تومان   

بیت پین

  • 23 میلیارد تومان   

او ام پی فینیکس

  • 23 میلیارد تومان   

تبدیل

  • 23 میلیارد تومان   

ارزپایا