مهاجرت از طریق ترید

ترید در بازارهای مالی می‌تواند هم جذاب و هم چالش برانگیز باشد. در این روند، فرد بر روی ابزارهای مالی مختلفی مانند سهام، اوراق بدهی،